Servicevoorwaarden

1. AANVAARDING VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

Welkom bij tuffnlite.com! (a.k.a. "wij" of "ons" of het "Bedrijf"). Wij zijn verheugd om u als gebruiker en van de website te hebben. De volgende voorwaarden (gezamenlijk deze "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van tuffnlite.com, met inbegrip van alle content, functionaliteit en diensten die worden aangeboden op of via tuffnlite.com (de "Website").

Wij willen onze relatie met u zo eenvoudig en informeel mogelijk houden, maar lees de Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u tuffnlite.com gaat gebruiken, want door de Website te gebruiken accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Servicevoorwaarden.

Mocht u het niet eens zijn met sommige bepalingen hierin, dan kunt u de Website verlaten (hoewel wij het jammer vinden u te zien gaan!) of contact met ons opnemen. Tuffnlite.com is helemaal gericht op samenwerking en verbetering van onze website, en wij horen graag uw opmerkingen en suggesties.

2. WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN EN DE WEBSITE

Tuffnlite.com is een werk in uitvoering. Wij behouden ons het recht voor om de Website en deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Desalniettemin is dit document openbaar op tuffnlite.com en kunt u de wijzigingen voor elke nieuwe versie volgen. Uw voortgezette gebruik van de Website na de publicatie van bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt.

3. TOEGANG TOT DE WEBSITE, VEILIGHEID EN PRIVACY

We werken er hard aan om de Website te verbeteren, maar we kunnen niet garanderen dat de Website 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. We behouden ons het recht voor om de toegang tot sommige of alle functies op te schorten of te beperken voor gebruikers. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de Website geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is op welk tijdstip of voor welke periode dan ook, noch voor gegevensverlies (zie ook sectie 7 hieronder).

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Website moet u zich registreren door uw e-mailadres in te voeren en een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen als onderdeel van onze veiligheidsprocedures. U dient deze informatie vertrouwelijk te behandelen, niet aan derden door te geven en de Website alleen persoonlijk te gebruiken. Er is een procedure om uw wachtwoord opnieuw in te stellen voor het geval u uw wachtwoord bent vergeten, maar u dient ons wel op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging. We raden u ten zeerste aan een sterk wachtwoord te kiezen (bijvoorbeeld een wachtwoord dat zowel letters (hoofdletters en kleine letters) als cijfers en ten minste één symbool bevat) en u aan het einde van elke sessie af te melden bij uw account.

Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat alle informatie die u op de Website verstrekt correct, actueel en volledig is. In de toekomst kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Zoals gebruikelijk voor internetwebsites, behouden wij ons het recht voor om een gebruikersaccount op elk moment en naar eigen goeddunken uit te schakelen om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief als u naar onze mening een bepaling van deze Servicevoorwaarden niet hebt nageleefd.

We garanderen ook niet dat de Website of de inhoud op de Website vrij is van fouten.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIKSRICHTLIJNEN.

De Website en zijn volledige inhoud, functies en functionaliteit (met inbegrip van look!), zijn eigendom van tuffnlite.com en worden beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere wetten op intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten. Dus u gaat ermee akkoord om geen van onze auteursrechtelijk beschermde materialen te kopiëren, wijzigen, afgeleide werken ervan te maken, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, opnieuw te publiceren, behalve voor zover toegestaan door de Website zelf. Als u twijfelt of en hoe u materiaal op de Website mag gebruiken, neem dan contact met ons op om uw zorgen te bespreken.

In het kader van deze Servicevoorwaarden omvat de term "Inhoud", zonder beperking, informatie, gegevens, tekst, foto's, video's, audioclips, geschreven berichten en opmerkingen, software, scripts, afbeeldingen en interactieve functies die op of via de Website worden gegenereerd, aangeboden of anderszins toegankelijk worden gemaakt. In het kader van deze Servicevoorwaarden omvat "Inhoud" ook alle Gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd).

Alle Content die door gebruikers wordt toegevoegd, gecreëerd, geüpload, ingediend, verspreid of gepost op de Website (gezamenlijk "Gebruikerscontent"), ongeacht of deze openbaar wordt gepost of privé wordt verzonden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die dergelijke Gebruikerscontent heeft gecreëerd. U verklaart dat alle Gebruikersinhoud die u verstrekt nauwkeurig, volledig, actueel en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften is. U erkent dat alle Content, inclusief Gebruikerscontent, waartoe u toegang verkrijgt via de Website op eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies voor u of enige andere partij als gevolg daarvan. Wij garanderen niet dat Content die u opent op of via de Website juist is of blijft.

Alle feedback, beoordelingen, opmerkingen en suggesties of aanbevelingen voor wijzigingen, verbeteringen of veranderingen van de Services of de Site die u naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aan ons verstrekt ("Feedback"), zijn uitsluitend ons eigendom (met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten daarop en daarop). U draagt hierbij alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Feedback aan ons over.

De Website kan Inhoud bevatten die specifiek door ons, onze partners of onze gebruikers is geleverd en dergelijke Inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U dient zich te houden aan alle auteursrechtelijke kennisgevingen, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in Content waartoe via de Website toegang wordt verkregen en deze te handhaven.

Door openbare Gebruikersinhoud via de Website in te dienen, verleent u ons hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikersinhoud te gebruiken, bewerken, wijzigen, reproduceren, distribueren, er afgeleide werken van te maken, weer te geven, uit te voeren en anderszins de Gebruikersinhoud volledig te exploiteren in verband met de Website en onze (en onze opvolgers en rechtverkrijgenden) bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en opnieuw distribueren van een deel of het geheel van de Website (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen (inclusief maar niet beperkt tot websites en feeds van derden). U verleent hierbij tevens aan elke gebruiker van de Website een niet-exclusieve, eeuwigdurende licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinhoud via de Website en om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, bewerken, wijzigen, reproduceren, distribueren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren. Voor alle duidelijkheid, de voorgaande licentieverlening aan ons en onze gebruikers heeft geen invloed op uw andere eigendoms- of licentierechten op uw Gebruikersinhoud, waaronder het recht om aanvullende licenties op uw Gebruikersinhoud te verlenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. U verklaart en garandeert dat u alle rechten hebt om dergelijke licenties aan ons te verlenen zonder inbreuk of schending van rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, handelsmerken, contractrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.

Wij garanderen niet dat enige Content beschikbaar zal worden gesteld op de Website. Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen enkele verplichting, om (i) naar eigen goeddunken Content te verwijderen, bewerken of wijzigen, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan jou en om welke reden dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, na ontvangst van claims of beschuldigingen van derden of autoriteiten met betrekking tot dergelijke Content of als we bezorgd zijn dat je deze Servicevoorwaarden hebt geschonden), of om geen enkele reden en (ii) Content van de Website te verwijderen of te blokkeren.

Het is u toegestaan de Website te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of legitieme zakelijke doeleinden, op voorwaarde dat uw activiteiten rechtmatig zijn en in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Verboden gebruik zijn onder andere het schenden van wetten en regels, het hacken van de Website op welke manier dan ook, of het schenden van de Inhoudsnormen die hieronder worden uiteengezet. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of enige inhoud op de site wordt aan u overgedragen, en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze Servicevoorwaarden is een schending van deze Servicevoorwaarden en kan leiden tot beëindiging van het account.

5. GEBRUIKERSBIJDRAGEN EN INHOUDSNORMEN. SPECIALE DISCLAIMER VOOR JURIDISCHE INHOUD.

De Website bevat (in sommige gevallen beperkte) door gebruikers gegenereerde inhoud en kan (in de toekomst) ook prikborden, persoonlijke webpagina's, forums of andere interactieve functies bevatten waarmee u Inhoud op of via de Website kunt uploaden, plaatsen, indienen, publiceren, weergeven of verzenden naar andere Gebruikers. Alle Gebruikerscontent moet rechtmatig zijn, mag geen spam bevatten en mag geen virussen of andere malware bevatten. Meer specifiek, maar zonder het voorgaande te beperken, moet het voldoen aan de volgende Inhoudsnormen:

 • Geen materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins verwerpelijk is.
 • Geen expliciet seksueel of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd promoten.
 • Geen patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van andere personen schenden.
 • Geen inbreuk maken op de wettelijke rechten (met inbegrip van de rechten op publiciteit en privacy) van anderen of materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of dat anderszins in strijd is met deze Servicevoorwaarden.
 • Niet van aard zijn om iemand te misleiden.
 • Geen illegale activiteiten promoten of onwettige handelingen aanbevelen, promoten of ondersteunen.
 • Geen ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken of andere personen van streek brengen, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.
 • Niet worden gebruikt om u voor te doen als een andere persoon of om uw identiteit of banden met een andere persoon of organisatie verkeerd voor te stellen.
 • Geen commerciële activiteiten of verkoop omvatten, zoals wedstrijden, sweepstakes en andere verkoopbevorderende acties, ruilhandel of reclame.
 • Niet de indruk wekken dat ze van ons of een andere persoon of entiteit afkomstig zijn, als dit niet het geval is.
 • Niet gebruikt, indien openbaar, als test lege documenten zonder werkelijke inhoud, of typoefeningen: respecteer alstublieft onze gemeenschap en help ons de rommel te minimaliseren!

Zoals hierboven vermeld, valt alle Gebruikersinhoud onder het publieke domein, tenzij anders aangegeven door de auteur. Wij claimen geen intellectuele eigendomsrechten op de Gebruikersinhoud. Jouw inhoud blijft van jou. In sectie 4 hierboven, verlenen wij u een licentie om de niet-gebruiker-gegenereerde inhoud van de Website te gebruiken, die onder het auteursrecht valt (bijv. blogberichten, websiteteksten, illustraties, logo's, etc.), zolang u de toeschrijving aan tuffnlite.com handhaaft.

6. WET EN INBREUK OP AUTEURSRECHT

Wij verplichten ons er niet toe al het materiaal te controleren voordat het op de Website wordt geplaatst en kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal onmiddellijk wordt verwijderd nadat het is geplaatst. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige actie of niet-actie met betrekking tot transmissies, communicaties of inhoud die door een gebruiker of derde partij wordt verschaft. In het onwaarschijnlijke geval dat we een verzoek tot openbaarmaking ontvangen van een bevoegde partij, behouden we ons het recht voor om gebruikersidentiteiten openbaar te maken wanneer de wet dit vereist, inclusief als reactie op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie op basis van een geldig gerechtelijk bevel. U doet afstand van en vrijwaart het Bedrijf van alle claims die voortvloeien uit acties die door het Bedrijf worden ondernomen tijdens of als gevolg van zijn onderzoeken en van acties die worden ondernomen als gevolg van onderzoeken door het Bedrijf of wetshandhavingsinstanties.

Als u van mening bent dat Gebruikerscontent uw auteursrecht schendt, volgt u de procedure die wordt beschreven in artikel 512(c) van de DMCA en stuurt u ons een schriftelijke kennisgeving van verwijdering met de volgende informatie:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
 4. Informatie die voor ons redelijkerwijs voldoende is om contact met u op te nemen, zoals e-mail, adres, telefoonnummer.
 5. Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

De kennisgeving moet worden verzonden via onze contactpagina.

7. AFWIJZING VAN GARANTIES, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING.

Uw gebruik van de Website is geheel voor uw eigen risico. De service wordt geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". Wij wijzen alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van uw gebruik van de Website, en u stemt ermee in ons te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit uw schending van de rechten van derden. U erkent dat u slechts een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie hebt om de Website te gebruiken. Omdat de Website niet vrij is van fouten of bugs, stemt u ermee in de Website zorgvuldig te gebruiken en manieren te vermijden die kunnen leiden tot verlies van uw eigendom of informatie of die van een derde partij.

Bovendien kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten met betrekking tot het adverteren van informatie van onze partnersites. Het overgrote deel van de gegevens die op deze Website worden weergegeven, is afkomstig van onze gelieerde derde partijen (de sites die de producten verkopen die wij vermelden). Voorbeelden van deze gegevens zijn onder andere (maar niet beperkt tot) productbeschikbaarheid (en/of het op voorraad is), prijzen, beschrijvingen en afbeeldingen. We zijn beperkt tot de gegevens die zij ons verstrekken en kunnen niet elk item verifiëren. Daarom kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken als prijs- en voorraadverschillen, onjuiste beschrijvingen, onjuiste afbeeldingen of andere dergelijke fouten. Maar we zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat alle informatie juist is en we verwelkomen iedereen die ons wijst op fouten, die we dan zullen herstellen als dat nodig is.

Elke transactie die wordt aangegaan nadat u op een link van de Website hebt geklikt, is strikt tussen u en de derde partner. Wij zijn geen partij bij een transactie zodra u de Website verlaat en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die voortvloeien uit een dergelijke transactie. We zijn trots op de kwaliteit van onze partners, dus als u problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen en het ons laten weten. We beloven niet dat we problemen die je ondervindt met een externe partner kunnen oplossen, maar als we vinden dat de partner niet aan onze normen voldoet, kunnen we, naar eigen goeddunken, hun links van de Website verwijderen.

8. GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN

Voorlopig bieden we deze Website alleen aan voor gebruik door personen die zich in de Verenigde Staten bevinden. Wij beweren niet dat de Website of de inhoud ervan toegankelijk, geschikt of legaal is buiten de Verenigde Staten. Als u de Website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Servicevoorwaarden en eventuele geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat North Carolina, zonder toepassing te geven aan enige keuze of conflict van wettelijke bepalingen of regels. Elke rechtszaak, vordering of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Servicevoorwaarden of de Website wordt uitsluitend aanhangig gemaakt bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat North Carolina.

10. VERKLARING VAN AFSTAND EN SCHEIDBAARHEID

Ons verzuim om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en tuffnlite.com en zijn van toepassing op uw gebruik van de service en vervangen alle voorgaande overeenkomsten (inclusief, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Servicevoorwaarden). Indien enige bepaling van deze Servicevoorwaarden om enige reden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geëlimineerd of beperkt tot een minimum zodat de overige bepalingen van de Servicevoorwaarden volledig van kracht blijven.

11. FEEDBACK

We verwelkomen alle opmerkingen, vragen en communicatie via onze contactpagina.