Warunki świadczenia usług

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Witamy na stronie tuffnlite.com! (a.k.a. "my", "nas" lub "Spółka"). Cieszymy się, że jesteś naszym użytkownikiem. Poniższe warunki (zwane łącznie "Warunkami świadczenia usług") mają zastosowanie do korzystania z witryny tuffnlite.com, w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych w witrynie tuffnlite.com lub za jej pośrednictwem ("Witryna").

Chcemy, aby nasze relacje z użytkownikiem były jak najmniej sformalizowane i nieformalne, ale prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami świadczenia usług przed rozpoczęciem korzystania z witryny tuffnlite.com, ponieważ korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje i zgadza się na związanie i przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług.

Jeśli nie zgadzasz się z niektórymi postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie, możesz albo opuścić witrynę (choć będzie nam smutno, że odchodzisz!), albo skontaktować się z nami. Tuffnlite.com polega na współpracy i ulepszaniu naszej strony internetowej, a my z przyjemnością wysłuchamy Twoich komentarzy i sugestii.

2. ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG I STRONY INTERNETOWEJ

Tuffnlite.com jest projektem w toku. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji strony internetowej i niniejszych Warunków świadczenia usług od czasu do czasu, według naszego uznania i bez powiadomienia. Niemniej jednak niniejszy dokument jest publicznie dostępny na stronie tuffnlite.com, a użytkownik będzie mógł śledzić zmiany w każdej nowej wersji. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zaktualizowanych Warunków świadczenia usług oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na zmiany.

3. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ, BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ

Ciężko pracujemy nad ulepszeniem Witryny, ale nie możemy zagwarantować, że będzie ona działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do niektórych lub wszystkich funkcji dla użytkowników. W każdym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub jakakolwiek część Witryny jest niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres, ani za jakąkolwiek utratę danych (patrz także sekcja 7 poniżej).

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Witryny, należy się zarejestrować, wprowadzając swój adres e-mail oraz wybierając nazwę użytkownika i hasło w ramach naszych procedur bezpieczeństwa. Użytkownik musi traktować takie informacje jako poufne, nie ujawniając ich osobom trzecim i korzystając z Witryny wyłącznie osobiście. Istnieje procedura resetowania hasła w przypadku jego zapomnienia, ale prosimy o powiadomienie nas o każdym naruszeniu bezpieczeństwa. Zdecydowanie zalecamy wybranie silnego hasła (np. zawierającego zarówno litery (duże i małe), jak i cyfry oraz co najmniej jeden symbol) i wylogowanie się z konta po zakończeniu każdej sesji.

Warunkiem korzystania przez użytkownika z Witryny jest podanie prawidłowych, aktualnych i kompletnych informacji. W przyszłości użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Zgodnie ze zwyczajem obowiązującym na stronach internetowych, zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia dowolnego konta użytkownika w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym, jeśli naszym zdaniem użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług.

Nie gwarantujemy również, że Witryna lub jakakolwiek treść udostępniana w Witrynie jest wolna od błędów.

4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA.

Witryna i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym wygląd!) są własnością tuffnlite.com i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności. Zgadzasz się więc nie kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, ponownie publikować żadnego z naszych materiałów chronionych prawem autorskim, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez samą Witrynę. W przypadku wątpliwości co do tego, czy i w jaki sposób można korzystać z materiałów zamieszczonych w Witrynie, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Do celów niniejszych Warunków świadczenia usług termin "Treść" obejmuje, bez ograniczeń, informacje, dane, tekst, zdjęcia, filmy, klipy audio, pisemne posty i komentarze, oprogramowanie, skrypty, grafikę i interaktywne funkcje generowane, dostarczane lub w inny sposób udostępniane w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Dla celów niniejszych Warunków świadczenia usług, "Treść" obejmuje również wszystkie Treści Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej).

Za wszelką treść dodaną, utworzoną, przesłaną, rozpowszechnioną lub opublikowaną w Witrynie przez użytkowników (zwaną dalej łącznie "Treścią użytkownika"), niezależnie od tego, czy została ona opublikowana publicznie, czy przekazana prywatnie, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, która stworzyła taką Treść użytkownika. Użytkownik oświadcza, że cała dostarczona przez niego Zawartość Użytkownika jest dokładna, kompletna, aktualna i zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Treści, w tym Treści Użytkownika, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem Witryny, udostępnia na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty poniesione przez niego lub jakąkolwiek inną stronę z tego wynikające. Nie gwarantujemy, że Treści, do których użytkownik uzyskuje dostęp w Witrynie lub za jej pośrednictwem, są lub będą dokładne.

Wszelkie opinie, recenzje, komentarze i sugestie lub zalecenia dotyczące modyfikacji, ulepszeń lub zmian w Usługach lub Witrynie, które użytkownik może według własnego uznania przekazywać nam od czasu do czasu ("Opinie"), będą wyłączną własnością Adobe (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do nich). Użytkownik niniejszym przenosi i wyraża zgodę na przeniesienie na nas wszelkich praw, tytułów i udziałów w Opiniach.

Witryna może zawierać Treści specjalnie dostarczone przez nas, naszych partnerów lub naszych użytkowników, a takie Treści są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności i przepisami. Użytkownik będzie przestrzegał i zachowywał wszystkie informacje o prawach autorskich, informacje i ograniczenia zawarte w Treściach dostępnych za pośrednictwem Witryny.

Przesyłając publiczne Treści Użytkownika za pośrednictwem Witryny, użytkownik niniejszym udziela nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej, bezpłatnej, w pełni opłaconej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na używanie, edytowanie, modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie dzieł pochodnych, wyświetlanie, wykonywanie i w inny sposób w pełni wykorzystywać Treści Użytkownika w związku z Witryną i naszą (oraz naszych następców i cesjonariuszy) działalnością, i w inny sposób w pełni wykorzystywać Treści Użytkownika w związku z Witryną i naszą (oraz naszych następców i cesjonariuszy) działalnością, w tym między innymi w celu promowania i redystrybucji części lub całości Witryny (i jej dzieł pochodnych) w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych (w tym między innymi stron internetowych i kanałów stron trzecich). Użytkownik niniejszym udziela również każdemu użytkownikowi Witryny niewyłącznej, bezterminowej licencji na dostęp do Treści Użytkownika za pośrednictwem Witryny oraz na korzystanie, edytowanie, modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie dzieł pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie takich Treści Użytkownika. Dla jasności, powyższe licencje udzielane nam i naszym użytkownikom nie mają wpływu na inne prawa własności lub prawa licencyjne użytkownika do Treści Użytkownika, w tym prawo do udzielania dodatkowych licencji na Treści Użytkownika, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do udzielenia nam takich licencji bez naruszenia lub pogwałcenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej lub praw własności.

Nie gwarantujemy, że jakakolwiek Treść zostanie udostępniona w Witrynie. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do (i) usuwania, edytowania lub modyfikowania Treści według własnego uznania, w dowolnym czasie, bez powiadomienia użytkownika i z dowolnego powodu (w tym między innymi po otrzymaniu roszczeń lub zarzutów od stron trzecich lub władz związanych z taką Treścią lub jeśli obawiamy się, że użytkownik mógł naruszyć niniejsze Warunki świadczenia usług) lub bez żadnego powodu oraz (ii) do usuwania lub blokowania Treści z Witryny.

Użytkownik może korzystać z Witryny do celów osobistych, niekomercyjnych lub uzasadnionych celów biznesowych, pod warunkiem, że jego działania są zgodne z prawem i niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Niedozwolone zastosowania obejmują naruszanie przepisów prawa i regulacji, hakowanie Witryny w jakikolwiek sposób lub naruszanie Standardów Treści określonych poniżej. Żadne prawa, tytuły ani udziały w Witrynie lub jakiejkolwiek zawartości Witryny nie są przenoszone na użytkownika, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach świadczenia usług, stanowi naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usług i może prowadzić do zamknięcia konta.

5. WKŁAD UŻYTKOWNIKÓW I STANDARDY TREŚCI. SPECJALNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE TREŚCI PRAWNYCH.

Witryna zawiera (niektóre ograniczone) treści generowane przez użytkowników, a także może zawierać (w przyszłości) tablice ogłoszeń, osobiste strony internetowe, fora lub inne interaktywne funkcje, które umożliwiają przesyłanie, publikowanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie innym użytkownikom Treści w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Wszystkie Treści Użytkownika muszą być zgodne z prawem, nie mogą mieć charakteru spamu i nie mogą zawierać wirusów ani innego złośliwego oprogramowania. W szczególności, ale bez ograniczania powyższego, musi być zgodna z następującymi Standardami Treści:

 • Nie zawierać żadnych materiałów, które są zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, napastliwe, brutalne, nienawistne, podżegające lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.
 • Nie promuje materiałów erotycznych lub pornograficznych, przemocy ani dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 • Nie naruszać żadnych patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej jakiejkolwiek innej osoby.
 • Nie naruszać praw (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób ani nie zawierać żadnych materiałów, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi.
 • Nie może wprowadzać w błąd żadnej osoby.
 • Nie promować żadnych nielegalnych działań, nie popierać, nie promować ani nie pomagać w działaniach niezgodnych z prawem.
 • Nie może powodować irytacji, niewygody lub niepotrzebnego niepokoju, ani być w stanie zdenerwować, zawstydzić, zaalarmować lub zirytować jakąkolwiek inną osobę.
 • Nie mogą być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę ani do fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją.
 • Nie obejmuje działań komercyjnych ani sprzedaży, takich jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, wymiana barterowa lub reklama.
 • Nie sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, jeśli tak nie jest.
 • Nieużywane, jeśli są publiczne, jako puste dokumenty testowe bez faktycznej treści lub ćwiczenia pisania na klawiaturze: szanuj naszą społeczność i pomóż nam zminimalizować bałagan!

Jak stwierdzono powyżej, cała Zawartość Użytkownika należy do domeny publicznej, chyba że autor określił inaczej. Nie rościmy sobie żadnych praw własności intelektualnej do Treści Użytkownika. Treści użytkownika pozostają jego własnością. W punkcie 4 powyżej udzielamy użytkownikowi licencji na korzystanie z treści Witryny, które nie zostały wygenerowane przez użytkownika, objętych prawami autorskimi (np. wpisy na blogu, kopia witryny, ilustracje, logo itp.), pod warunkiem zachowania przypisania do tuffnlite.com.

6. PRAWO I NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Nie zobowiązujemy się do sprawdzania wszystkich materiałów przed ich opublikowaniem w Witrynie i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia materiałów budzących zastrzeżenia po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania w odniesieniu do transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez jakiegokolwiek użytkownika lub stronę trzecią. W mało prawdopodobnym przypadku otrzymania wniosku o ujawnienie od upoważnionej strony, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika, gdy jest to wymagane przez prawo, w tym w odpowiedzi na wniosek organów ścigania poparty ważnym nakazem sądowym. Użytkownik zrzeka się i zwalnia Spółkę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z jakichkolwiek działań podjętych przez Spółkę w trakcie lub w wyniku prowadzonych przez nią dochodzeń oraz z wszelkich działań podjętych w wyniku dochodzeń prowadzonych przez Spółkę lub organy ścigania.

Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek Treści Użytkownika naruszają jego prawa autorskie, powinien postępować zgodnie z procedurą określoną w artykule 512(c) ustawy DMCA i dostarczyć nam pisemne powiadomienie o usunięciu zawierające następujące informacje:

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
 2. Identyfikacja utworu chronionego prawem autorskim, który rzekomo został naruszony, lub, jeśli pojedyncze powiadomienie obejmuje wiele utworów chronionych prawem autorskim na jednej stronie internetowej, reprezentatywna lista takich utworów na tej stronie.
 3. Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału.
 4. Informacje wystarczające do skontaktowania się z użytkownikiem, takie jak adres e-mail, adres, numer telefonu.
 5. Oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
 6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Powiadomienie należy przesłać za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

7. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODSZKODOWANIE.

Użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko. Usługa jest świadczona "w stanie, w jakim się znajduje" i "w miarę dostępności". Zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub wtórne, wynikające z korzystania z Witryny, a użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, stratami, kosztami odpowiedzialności i wydatkami (w tym między innymi honorariami prawników) wynikającymi z naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że posiada jedynie ograniczoną, niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na korzystanie z Witryny. Ponieważ Witryna nie jest wolna od błędów i usterek, użytkownik zgadza się korzystać z niej ostrożnie i unikać korzystania z niej w sposób, który mógłby spowodować utratę własności lub informacji użytkownika lub osób trzecich.

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za błędy związane z reklamą informacji z naszych witryn stowarzyszonych. Zdecydowana większość danych wyświetlanych w tej witrynie pochodzi od naszych zewnętrznych podmiotów stowarzyszonych (witryn, które sprzedają wymienione przez nas produkty). Przykłady tych danych obejmują (ale nie ograniczają się do) dostępność produktu (i/lub czy jest on w magazynie), ceny, opisy i zdjęcia. Jesteśmy ograniczeni do danych, które nam dostarczają i nie możemy zweryfikować każdego produktu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za takie rzeczy, jak rozbieżności w cenach i stanach magazynowych, nieprawidłowe opisy, nieprawidłowe zdjęcia lub inne tego typu błędy. Postaramy się jednak zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby upewnić się, że wszystkie informacje są dokładne i zapraszamy każdego do wskazania błędów, które w razie potrzeby naprawimy.

Wszelkie transakcje zawierane po kliknięciu łącza w Witrynie są zawierane wyłącznie między użytkownikiem a podmiotem stowarzyszonym będącym stroną trzecią. Nie jesteśmy stroną żadnej transakcji po opuszczeniu Witryny i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie wynikające z takiej transakcji. Jesteśmy dumni z jakości naszych partnerów, więc jeśli masz jakiekolwiek problemy, możesz skontaktować się z nami i dać nam znać. Nie obiecujemy, że będziemy w stanie rozwiązać wszelkie problemy napotkane przez użytkownika w związku z partnerem będącym osobą trzecią, ale jeśli uznamy, że partner nie spełnia naszych standardów, możemy, według własnego uznania, usunąć jego linki z Witryny.

8. OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE

Na chwilę obecną udostępniamy tę Witrynę do użytku wyłącznie przez osoby znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Nie twierdzimy, że Witryna lub jakakolwiek jej zawartość jest dostępna, odpowiednia lub legalna poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa.

9. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane będą regulowane i interpretowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa stanu Karolina Północna, bez stosowania jakichkolwiek przepisów lub zasad dotyczących wyboru lub kolizji prawa. Wszelkie pozwy, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub Witryny lub z nimi związane będą wszczynane wyłącznie przed sądami federalnymi Stanów Zjednoczonych lub sądami stanu Karolina Północna.

10. ZRZECZENIE SIĘ I ROZDZIELNOŚĆ

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między użytkownikiem a tuffnlite.com i regulują korzystanie z usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług). Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimalnego zakresu, tak aby pozostałe postanowienia Warunków świadczenia usług pozostały w pełnej mocy.

11. INFORMACJA ZWROTNA

Czekamy na wszelkie komentarze, pytania i komunikację za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.